📎 Вивчення стану дитячого мовлення має величезне значення в системі всієї корекційно-розвиткової роботи. Від його результатів залежать напрями організації педагогічного, психологічного і логопедичного впливу. При цьому важливу роль в результативності (якості) обстеження відіграє правильний вибір методики: відповідність віку дитини, її психофізичному розвитку та ін. (Г. Волкова, Л. Єфименкова, В. Коноваленко, Р. Лалаєва, Н. Ніщєва, Г.Чиркіна та ін.)
📎 При визначенні змісту обстеження дітей з порушеннями мовлення враховуються такі принципи: комплексності, послідовності, системності, врахування структури порушення, вікових та індивідуальних особливостей дитини. В свою чергу здійснення обстеження з урахуванням даних принципів забезпечує всебічне комплексне дослідження дитини з порушеннями мовлення, постановку правильного логопедичного висновку, виявлення зони найближчого розвитку і подальший ефективний логопедичний вплив.
📎 Діагностичний інструментарій та методики, що використовуються логопедом під час подібної діагностики, варіюються в залежності від мети обстеження. Як показує практика, жодною схемою не можна передбачити всіх питань, які можуть виникнути в ході діагностичного процесу, тому можна виділити лише основні напрямки обстеження і ті його етапи, без яких уявлення про рівень мовленнєвого розвитку дитини не буде повним. Проте, методика обстеження повинна бути обмежена і розрахована на певну вікову категорію.
📎 Для кожного розділу логопедичного обстеження спеціалісту необхідно підібрати відповідний інструментарій, який може бути представлений як окремими картками, предметними картинками, сюжетними картинками, серією картинок для обстеження, так і альбомами для обстеження.
Фактори, що впливають на відбір дидактичного мовленнєвого матеріалу:
✅ Вік дитини (чим менша дитина за віком, тим реальніше і реалістичніше повинні бути об’єкти, що пред’являються дитині)
✅ Рівень розвитку мовлення (чим нижче рівень розвитку мовлення дитини, тим реалістичнішим повинен бути пропонований матеріал )
✅ Рівень психічного розвитку дитини
✅ Рівень навченості дитини (пропонований матеріал повинен бути досить освоєний, АЛЕ НЕ ЗАВЧЕНИЙ! дитиною).
Матеріали, які можуть бути використані для обстеження:
📌Малярчук А.Я. Обстеження мовлення дітей. Дидактичний матеріал. — К.: Літера ЛТД, 2002. — 104 с.: іл.
Дидактичний матеріал з обстеження мовлення дітей 4-10 років. Даний посібник має суто практичний характер, у ньому подано мовленнєвий матеріал (у малюнках, завданнях) для різнобічного обстеження усного та писемного мовлення. Він рекомендований для вчителів-логопедів, учителів та вихователів шкіл та закладів дошкільної освіти. Автор сподівається, що цей посібник допоможе підвищити рівень обстеження мовлення дітей будь-якого віку незалежно від характеру їхнього основного порушення.
📌 Блінова Г.Й. Альбом для обстеження мовлення у дитини: / Г.Й.Блінова //Навчально-методичний посібник: В 2 ч.- К.: Благовіст. – 2001.-215с.: іл.
Альбом складається із двох частин: перша спрямована на обстеження фонетичного, фонематичного, лексичного та граматичного стану мовлення дитини, друга — її мовленнєвої діяльності, в якій спостерігаються ускладнені прояви загального недорозвинення усіх сторін мовлення (досліджуються немовні функції, розуміння мовлення, граматичні форми слів, зміст оповідань різної складності тощо).
Призначення посібника — дати ефективну методику комплексного, цілісного і динамічного обстеження дитини, системний аналіз мовленнєвих вад. Пропоновані завдання можуть бути використані в повній мірі і частково, а також із включенням додаткових інструкцій та елементів інших форм і методів обстеження з урахуванням індивідуальних особливостей дитини, її загального розвитку.
📌 Федорович Л.О. Логопедичний альбом. Запоріжжя: ЛИПС ЛТД, 2014. — 144 с. — (Бібліотека вихователя ДНЗ). — ISBN 978-966-191-156-6.
Логопедичний альбом призначено для проведення індивідуального дослідження й діагностування стану розвитку мовлення різного генезу та вивчення загальномовленнєвої компетентності дітей дошкільного й молодшого шкільного віку. Альбом містить дидактичний матеріал та завдання, які допоможуть визначити рівень розвитку усного мовлення, його фонетичну, лексичну, граматичну й діамонологічну компетентності в дітей та виявити можливі мовленнєві порушення.
Посібник “Логопедичний альбом” призначено для практичного використання вчителями-логопедами, дефектологами, вихователями логопедичних груп ЗДО, учителями-логопедами закладів охорони здоров’я, реабілітаційних центрів та батьками.
Методичні рекомендації містять практичні завдання, які разом з ілюстративним матеріалом у “Логопедичному альбомі” призначено для вивчення етапів розвитку мовлення, його стану при порушеннях різного генезу, загальномовленнєвої компетентності дітей і виявлення мовленнєвих порушень за результатами виконаних завдань, відповідно до шкали оцінювання та класифікацій порушень мовлення.
📌 В. С. Володіна: Альбом з розвитку мовлення. Говоримо правильно. Видавництво Перо.- 2013 р. – 96 с. ISBN 978-966-462-276-6
Альбом з розвитку мовлення призначений для занять з дітьми віком 3-6 років. Вправи посібника допомагають розвивати мислення й уяву, навчають установлювати причинно-наслідкові зв’язки, знаходити подібність і різницю між предметами. Наведена в альбомі система необхідних дитині знань супроводжується вказівками для дорослих, як допомогти дитині зрозуміти й засвоїти певну тему. Завдяки цьому також можна своєчасно контролювати рівень мовленнєвого розвитку дитини. Цей посібник корисний не тільки для батьків, але й для вчителів-логопедів, вихователів масових груп і може стати підґрунтям для успішного навчання у школі.
В альбомі чудово дібрано матеріал, щоб дитина за допомогою дорослого знаходила знайомі предмети та встановлювала зв’язки між ними, вчилася передавати побачене словами. Тож дорослі матимуть змогу оцінити словниковий запас своєї дитини, правильність вимови слів та їх розуміння. В альбомі наведено не тільки систему необхідних знань, але й наведено поради для батьків.
📎 Особливо значущою ланкою діагностичного інструментарію вчителя-логопеда є використання карт логопедичного обстеження дітей з порушеннями мовлення, які дозволяють забезпечити:
✅ якісний аналіз результатів обстеження (облік допущених помилок, ступінь самостійності, особливості виконання завдань і т.д.);
✅ інтерпретацію отриманих даних в кількісній формі;
✅ підбір завдань відповідно до вікової норми;
✅ побудова індивідуального мовленнєвого профілю, який дозволяє наочно уточнити структуру мовленнєвого порушення і скласти план корекційної роботи;
✅ відстеження динаміки мовленнєвого розвитку та ефективності корекційного впливу (початок – кінець навчального року);
✅ компактність заповнення;
✅ можливість фахівцям здійснити аналіз динаміки усунення мовленнєвого порушення та намітити шляхи коригування корекційно-педагогічного впливу.
📌 Рібцун Ю.В. Мовленнєва картка обстеження дітей четвертого року життя із ЗНМ. Рекомендовано МОН лист №1/11 – 9371 від 11.10.2010. — К.: Освіта України, 2010. — 12 с. — ISBN 978-966-188-171-5.
📌 Король А. В. Мовленнєва картка з картинками : логопедичне обстеження рівня мовленнєвого розвитку дитини. Вид. 2-ге, зі змін, і доп. — Тернопіль : Мандрівець, 2018. — 24 с. іл. + 8 с. (вкладка). — ISBN 978-966-634-991-3.
📌 Король А.В. Мовленнєва картка з картинками – практичний інструмент в логопедичній діагностиці: навчально-методичний посібник / А.В. Король. – Вінниця: ММК, 2017. – 45 с.
📌 Карта логопедична обстеження дитини дошкільного віку з порушеннями мовлення: Методичні рекомендації для практичної роботи / Автори-укладачі І. Г. Дмитрієнко, Л. О. Федорович. –– Полтава, 2015. —36 с.
Джерело: https://www.facebook.com/domrc.dor/?__cft__[0]=AZX33JLj55k6u00ttZFVRLwhdhUatq9hNumooUd5kHvjlt05O_BLFlO-km2NRDsG46b6yDq2_l3xW9o9mP2V82JPiY7AGboXIISOQZuS8dPWD7MdQGadsE6wkmC3etpcD83MaqUwR1x791q17DRNJdzU&__tn__=-UC%2CP-R

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *